Projekty

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Na tejto stránke sa nachádza zoznam projektov v prospech medzinárodného jazyka esperanta. Ak sa chcete zapojiť, oslovte koordinátora projektu, alebo sa stante koordinátormi vlastného.

Podrobnejšie a aktuálnejšie informácie o projektoch poskytne Rasťo Šarišský

Enhavo

Prebiehajúce projekty

Svetový kongres 2016

Cieľom je úspešne zorganizovať Svetový kongres esperanta v Nitre v roku 2016.

Stav projektu: kongres schválený UEA, prebiehajú prípravy

Koordinátor: Peter Baláž

Zmienky 2015

Hlavná stránka: Zmienky o esperante

Cieľom projektu je v roku 2015 nájsť alebo vytvoriť a zdokumentovať zmienky o esperante v slovenských médiách.

Stav projektu: prebieha

Podrobnosti: Zmienky 2015

Koordinátor: Michal Matúšov

Zmienky 2014

Hlavná stránka: Zmienky o esperante

Cieľom projektu je v roku 2014 nájsť alebo vytvoriť a zdokumentovať zmienky o esperante v slovenských médiách.

Stav projektu: konečné učesanie zoznamu

Podrobnosti: Zmienky 2014

Koordinátor: Michal Matúšov

Slovníky

Cieľom je vytvoriť a spropagovať niekoľko druhov elektronických slovníkov esperanto <--> slovenčina.

Stav projektu:

  1. slovníkový súbor: dokončený + stále vylepšovanie (Ľubomír Fajth)
  2. internetový: vytvorený (Rasťo Šarišský), vylepšenie (snáď raz) (Michal Matúšov)
  3. pre mobily: (Michal Matúšov spravil neúspešný test, nateraz projekt stojí), Eva Fitzelová pripravuje
  4. pre počítače: asi nik (niekedy tvorili Katarína Nosková a Peter Novotníček)
  5. propagácia: v začiatkoch

koordinátor: Ľubomír Fajth, Rasťo Šarišský, Michal Matúšov, Katarína Nosková, Peter Novotníček

Esperanto na slovenskej Wikipédii

Cieľom projektu je informovať slovenskú verejnosť o esperante na Wikipédii.

Stav projektu: prebiehajúci (podrobnosti)

Koordinátor: Michal Matúšov

Esperantská hudba v Slobodnom vysielači

Cieľom je vytvárať pravidelnú reláciu o esperantskej hudbe pre internetové rádio Slobodný vysielač (http://slobodnyvysielac.sk). Relácia môže byť čisto hudobná alebo s komentárom.

Stav projektu: relácia predbežne dohodnutá s rádiom, spustenie plánované v prvom štvrťroku 2015

Koordinátor: Michal Matúšov

Publikovanie článkov na internetovej stránke Slovenskej esperantskej mládeže

Cieľom projektu je informovať slovenskú verejnosť o dianí v Esperanstku a problematike jazykovej politiky.

Stav projektu: beží priebežne

Podrobnosti: Články na webstránke Slovenskej esperantskej mládeže (http://skej.esperanto.sk/artikoloj.php)

Koordinátor: Michal Matúšov

Skenovanie Esperantisto Slovaka

Cieľom projektu je previesť do elektronickej podoby (PDF) všetky ročníky časopisu Esperantisto Slovaka.

Stav projektu: ?

Koordinátor: Stano Marček

Preklad lernu.net do slovenčiny

Cieľom projektu je úplne preložiť do slovenčiny web lernu.net, ktorý slúži na štúdium esperanta, a udržiavať preklad úplný a aktuálny.

Stav projektu: beží priebežne

Koordinátor: Ľubomír Fajth, Katarína Nosková

Pozastavené projekty

Komputeko v slovenčine

Cieľom je vytvoriť a spropagovať slovenskú jazykovú verziu počítačového slovníka Komputeko (http://komputeko.net/). Funkčný slovník pomôže slovenčine lepšie si zachovávať svoju pôvodnosť.

Stav projektu: presunutý na inú organizáciu, poradná funkcia - podrobnosti

Koordinátor: Michal Matúšov

hudba.esperanto.sk

Cieľom projektu je vytvoriť stránku v slovenčine určenú na texty vydaných piesní v esperante a ich prekladov do slovenčiny. Okrem textov stránka združuje aj hudobné videá, priamo hudbu a umožňovať si stiahnuť voľne prístupnú hudbu, informuje o koncertoch a uverejňujú sa na nej články.

Stav projektu: verejná beta, stránka pozastavená z dôvodu zaneprázdnenosti koordinátora - podrobnosti [1] (http://hudba.esperanto.sk/)

Koordinátor: Michal Matúšov

Internetová stránka "Sto rokov esperanta na Slovensku"

Cieľom projektu je sprístupnenie čo najväčšieho množstva historických materiálov o esperante na Slovensku v rokoch 1907 až 2007 na internete a vytvoriť tak hodnotný zdroj informácií pre tých, ktorí sa chcú zaoberať históriou esperanta.

Stav projektu: od 17.4.2007 zmrazený pre nedostatok získaných materiálov a zaneprázdnenosť koordinátora

Podrobnosti: webstránka Sto rokov esperanta na Slovensku (http://www.esperanto.sk/100/)

Koordinátor: Rasťo Šarišský

Nápady, návrhy, námety

Informovanie o esperante

Vhodné aj pre neesperantistov! Niekedy stačí len kopírovať, prekladať z češtiny, alebo sa aspoň zmieniť.

Informovanie o Slovensku v esperante

Systematicky písať, prekladať, zbierať informácie o slovenských mestách a turistických zaujímavostiach, publikovať vo Wikipédii (napr. prekladať texty zo slovenskej verzie), ponúkať mestám preklad ich internetových stránok do esperanta, preklady a tlač informačných letákov/brožúrok...

Pretože nie všetci vedia pracovať s počítačom, a nie všetci vedia prekladať alebo napísať v esperante kvalitný text, je vhodné vytvoriť skupinky, v ktorých sa budú ľudia dopĺňať.

Českí esperantisti plánujú podobnú aktivitu, záujemcom poskytne ďalšie informácie a kontakt Rasťo Šarišský


Užitočné odkazy:

Digitalizácia diel nielen slovenských esperantistov

Skenovanie esperantských kníh do elektronickej podoby.

Českí esperantisti plánujú podobnú aktivitu, záujemcom poskytne ďalšie informácie a kontakt Rasťo Šarišský

Pozri tiež projekt Bretaro (http://bretaro.net/)

"Doma slovenčina, vonku esperanto"

Veľmi raný návrh na projekt, ktorého cieľom je uľahčiť spolunažívanie slovenčiny ako jazyka na národnú komunikáciu a esperanta (prípadne iných jazykov) používaných pri medzinárodnej komunikácii. Hlavným cieľom je zachovať slovenčine zdravý vývoj.

Navrhovateľ: Michal Matúšov

Dokončené projekty

KAEST 2010

Obnovenie tradície konferencií a seminárov "Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko" (Aplikácia esperanta vo vede a technike) na Slovensku.

Ciele:

  • Prezentácia esperanta neesperantskej verejnosti ako jazyka vhodného aj pre vedu a techniku
  • Nové impulzy pre tieto tradičné podujatia, najmä v oblasti informačných technológií (v splupráci s E@I)

Stav: v novembri 2010 E@I KAEST úspešne zorganizovala

Podrobnosti: oficiálna stránka (http://www.ikso.net/kaest/)

Ďalšie informácie:

  • o histórii AEST (http://www.esperanto.sk/100/podujatia/AEST_1981.php?jazyk=sk)
  • o KAEST 2008 (http://www.kava-pech.cz/trip-kaest2008e-esperanto.html)

Sto rokov - sto esperantistov

Cieľom projektu je zozbierať a encyklopedickým spôsobom spracovať informácie o stovke najvýznamnejších osobností slovenského esperantského hnutia.

Stav projektu: vyšla publikácia s názvom 100 známych osobností - 100 gravaj personoj, autorom je Ján Vajs, vydalo vydavateľstvo Espero (http://www.espero.sk) v roku 2007

Koordinátor: Ján Vajs

Minulé zmienky

Sto zmienok o esperante

Cieľom projektu bolo v roku 2007 vytvoriť a zdokumentovať aspoň sto zmienok o esperante v médiách

Stav projektu: ukončený, úspešnosť je 62%

Podrobnosti: Sto zmienok 2007

Koordinátor: Rasťo Šarišský

Stojeden zmienok 2008

Cieľom projektu bolo v roku 2008 vytvoriť a zdokumentovať aspoň stojeden zmienok o esperante v médiách

Stav projektu: ukončený, úspešnosť je 64%

Podrobnosti: Stojeden zmienok 2008

Koordinátor: Rasťo Šarišský

Stodva zmienok 2009

Cieľom projektu bolo v roku 2009 vytvoriť a zdokumentovať aspoň stodva zmienok o esperante v médiách

Stav projektu: ukončený, úspešnosť je 46,92%

Podrobnosti: Stodva zmienok 2009

Koordinátor: Rasťo Šarišský

Zmienky 2010

Cieľom projektu bolo v roku 2010 vytvoriť a zdokumentovať zmienky o esperante v slovenských médiách.

Stav projektu: ukončený, 22%

Podrobnosti: Zmienky 2010

Koordinátor: Rasťo Šarišský

Zmienky 2011

Cieľom projektu bolo v roku 2011 vytvoriť a zdokumentovať zmienky o esperante v slovenských médiách.

Stav projektu: ukončený, zozbieraných 16 zmienok

Podrobnosti: Zmienky 2011

Koordinátor:

Zmienky 2012

Cieľom projektu je v roku 2012 nájsť alebo vytvoriť a zdokumentovať zmienky o esperante v slovenských médiách.

Stav projektu: ukončený, zozbieraných 26 zmienok

Podrobnosti: Zmienky 2012

Koordinátor:

Zmienky 2013

Hlavná stránka: Zmienky o esperante

Cieľom projektu je v roku 2013 nájsť alebo vytvoriť a zdokumentovať zmienky o esperante v slovenských médiách.

Stav projektu: ukončený, zozbieraných 25 zmienok

Podrobnosti: Zmienky 2013

Koordinátor:

Index článkov v Esperantisto slovaka

Cieľom projektu vytvorenie indexu článkov (bibliografie) všetkých ročníkov časopisu Esperantisto slovaka.

Stav projektu: úspešný, vydaná kniha

Koordinátor: Ján Vajs

Personal tools